Video‎ > ‎Quan sát bầu trời‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

Quan sát bầu trời tháng 11 năm 2015


Ngày phát : 1 tháng 11 năm 2015.
Thực hiện video và nội dung : Anh Tuấn Nguyễn
Thuyết minh : XOanh Nguyễn